Co bylo na počátku

Co bylo na počátku

Když se Československá obec legionářská (ČsOL) stala v  roce 2015 majitelem Zámečku v  Pardubičkách – Larischovy vily (dále Zámeček), měla jasno o perspektivě tohoto historicky cenného, ale naprosto zdevastovaného skvostu. 

Chystala se revitalizovat Zámeček a vytvořit zde muzeum heydrichiády a muzeum domácího a zahraničního odboje.  V přilehlém lesoparku plánovala vybudovat obdobu výcvikového střediska československých parašutistů, kde budou probíhat branné závody celostátních projektů pro mládež Battlefield a Legie. Plánovala Zámeček zapojit do  projektu Oheň(bez)naděje, kde se vybuduje památník ležáckým dětem. Ty byly právě v prostorách Zámečku v roce 1942 odebrány matkám a odvezeny vstříc neznámému a (jak dnes víme) tragickému osudu. Jejich rodiče byli bezprostředně poté zavražděni na  nedalekém popravišti. 

Právě tyto naše plány a projekty byly důležité již během jednání s vedením společnosti FOXCONN o případné koupi Zámečku v roce 2014. Vzhledem k tomu, že jsme přesvědčili zástupce společnosti o kvalitě našich záměrů, rozhodlo se vedení společnosti odstoupit od prodeje za tržní cenu a prodalo nám Zámeček i s přilehlým lesoparkem za symbolickou hodnotu 1 koruny.

2015-2016

Zámeček získala ČsOL v roce 2015 ve velmi havarijním stavu, nejhůře byla postižena celá věž. Začali jsme se základními sanačními pracemi za finančního přispění Pardubického kraje a částečně za přispění brigádníků z ČsOL a ze spolku Zámeček

2017-2018

Probíhaly především sanační práce ve věži, projekční a projektové práce a byla zahájena výstavba repliky střechy věže. Po dokončení nových stropů, náhradou za propadlé, byly přímé práce na odstranění havárie věže dokončeny a etapa odstranění havarijního stavu věže je považována za ukončenou. Další práce na věži jsou již součástí projektu celkové revitalizace objektu. Výchozím dokumentem pro revitalizaci celého objektu je schválená ověřovací a zadávací studie z března 2017. Na základě studie byla vypracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci v říjnu 2018. Následně byly zahájeny práce ve sklepě, které spočívaly v otlučení omítek a sanaci zdiva, přeložkám a opravě technického zázemí, sítí a úpravě pietního prostoru v suterénu.

2019

Byla zahájena etapa zprovoznění suterénu s pietou a etapa zprovoznění věže, vše za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Statutárního města Pardubice. V závěru roku byly provedeny práce na etapě zprovoznění věže spočívající v zasíťování objektu rozvody silnoproudu a  slaboproudu, rozvodů topení a vody, včetně kanalizace a vnitřních svodů dešťové vody. Zároveň byly zahájeny repase a  repliky truhlářských prvků v návaznosti na provádění vnitřních omítek.

V listopadu byl nařízením vlády č. 289 ze dne 30. října 2019 Zámeček v Pardubičkách – Larischova vila prohlášen Národní kulturní památkou.

2020

V červnu 2020 byla slavnostně představena revitalizovaná věž a sklepením. Vyhlášený nouzový stav nenarušil výrazným způsobem průběh prací a plnění termínů, stavební práce probíhaly nepřetržitě za  dodržení stanovených ochranných podmínek. 

Na podzim byl dodatečně přilehlý lesopark u Zámečku vyhlášen národní kulturní památkou.

2021

Byly zahájeny práce na opravách střech hlavní budovy. Zároveň je připravována studie venkovní expozice v lesoparku, která bude mít za úkol zábavnou sportovní formou prezentovat způsoby výcviku našich parašutistů v kurzech SOE a SIS. Budou se zde realizovat výukové programy pro školy, branné jednorázové i  dlouhodobé soutěže apod. Nedílnou součástí se stanou repliky výcvikových zařízení a informační tabule o reálném výcviku i životě parašutistů.

Financování stavby

Financování stavby

Celkové předpokládané náklady revitalizace činí 132 mil. Kč. Zámeček zachraňujeme a obnovujeme z vlastních zdrojů a za pomoci Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje, Statutárního města Pardubic.